(Velenje, 2. 7. 2016) a�� Velenje se je v soboto, 2. julija 2016, znova odelo v rudarske barve, ko so na Mestnem stadionu izvedli A?e 56. Skok A?ez koA?o. Po starem obiA?aju so v rudarski stan sprejeli 46 novincev. VeA?tisoA?glavo mnoA?ico je uvodoma pozdravil predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

SveA?ana prireditev se je zaA?ela na Titovem trgu v srediA?A?u Velenja, od koder je parada uniformiranih rudarjev pod vodstvomkomandanta mag. MatjaA?a KoA?elja krenila proti Mestnemu stadionu. Po osrednjem dogodku se je sreA?anje zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje in upokojencev nadaljevalo ob Mestnem stadionu.

(foto: Slobodan MrkonjiA�)
(foto: Slobodan MrkonjiA�)

A�Letos obeleA?ujemo 55 let skokov A?ez koA?o in ponosni smo na to. Ko gledam novince, se tudi sam spominjam svojega skoka v rudarski stan. Takratni A?asi so bili precej drugaA?ni, toda moramo si priznati, da tudi v preteklosti ni bilo vse lahko, da smo A?e pred desetletji A?li skozi turbulentna obdobja in da se je A?e takrat govorilo o prestrukturiranju druA?be,A� je povedal mag. Ludvik Golob. A�Sam verjamem, da ima Premogovnik Velenje pred seboj lepo prihodnost. In pri tem raA?unamo na vas, fantje, ki danes stojite pred nami v avditoriju, in na vse tiste, ki bodo A?e priA?li za vami. Zato kot druA?beno odgovorno podjetje svoje kadre A?e vedno A?tipendiramo in jih, kolikor hitro je to mogoA?e, v jami in na jamskih deloviA?A?ih tudi zaposlimo. Zavedamo se namreA?, da je kvalitetno praktiA?no izobraA?evanje, za katerega poskrbimo v Premogovniku in na A�olskem centru Velenje, pogoj za hitro oz. takojA?njo vkljuA?itev novozaposlenih rudarjev v naA? delovni proces. V letoA?njem letu smo tako v jami A?e zaposlili 25 mladih fantov, zaradi poveA?anega obsega del pri izvajanju pristopnih objektov za prezraA?evalni jaA?ek pa do konca leta naA?rtujemo A?e nekaj zaposlitev.A�

Predsednik uprave Premogovnika je ob tem nanizal tudi nekaj rezultatov, ki jih je uspelo Premogovniku Velenje doseA?i v letu od lanskega praznovanja dneva rudarjev kljub zahtevnim razmeram: A�Vsi skupaj smo lahko zadovoljni, da smo v prvih A?estih mesecih tega leta tako v Premogovniku Velenje kot na ravni Skupine poslovali pozitivno. S tem smo pokazali, da se zavedamo, da je bilo zniA?evanje vseh stroA?kov nujen ukrep, podpis dogovora o obvladovanju stroA?kov dela pa velik doseA?ek, saj pomeni iskanje skupnih reA?itev za uspeA?no sanacijo celotne Skupine. Vesel sem, da je bila tudi proizvodnja premoga v dosedanjem obdobju skladna z zaA?rtanim planom.

V tem A?olskem letu je na A�olskem centru Velenje konA?alo izobraA?evanje 46 dijakov in A?tudentov, in sicer 14 geostrojnikov rudarjev, 14 geotehnikov, inA?enir rudarstva in geotehnologije in 17 dijakov elektro-strojne smeri.

foto: Slobodan MrkonjiA�
cost triamcinolone cream (foto: Slobodan MrkonjiA�)

Vsako leto med njimi izberemo pet najboljA?ih dijakov A?tipendistov, ki bodo kot prvi iz svoje generacije dobili zaposlitev v Premogovniku Velenje. Eden najboljA?ih iz svoje generacije je Matej Prosenjak, dijak A�ole za rudarstvo in varstvo okolja, ki je povedal, da ko je priA?el iz osnovne A?ole v A�olo za rudarstvo in varstvo okolja, je bilo zanj vse novo a�� tako uA?itelji kot soA?olci. SA?asoma je spoznal, da se je odloA?il za pravi poklic, saj se mu zdi delo pod zemljo zelo zanimivo. Z uA?itelji so se dobro razumeli in tudi s soA?olci so se spoprijateljili.

A�Ko sem A?el prviA? v jamo, sem spoznal, da sem se pravilno odloA?il. Praksa je potekala v Premogovniku Velenje pod mentorstvom inA?truktorjev. Ti so svoje znanje delili z nami z namenom, da bomo postali dobri rudarji, sposobni delati v jami. Tudi glede varnosti je bilo dobro poskrbljeno, saj je A?tiri dijake nadzoroval en inA?truktor. Najbolj vA?eA? mi je bilo v tretjem letniku, saj smo imeli prvo polletje samo praktiA?ni pouk. V tem A?asu si lahko dobil A?tipendijo v viA?ini tudi veA? kot 300 EUR na mesec, saj je bil zajet jamski dodatek, A?tipendija za odliA?en uspeh ter dodatek za pridno delo na praksi. A?e pa si ob koncu A?olanja A?e med petimi najboljA?imi dijaki s svoji generaciji, si med prvimi, ki boA? dobil zaposlitev v Premogovniku VelenjeA�.

V Velenju smo do zdaj v rudarski stan sprejeli 3701 novinca. Skupaj z njimi bomo gradili prihodnost in ohranjali rudarsko tradicijo.

PoA?rtvovalnost in nesebiA?no tovariA?tvo ter neomajna vera v rudarsko slogo in medsebojno pomoA? so A?ez stoletja med rudarji izoblikovali posebno vez, ki je ustvarila skupnost s posebnimi simboli in obiA?aji. Med slednje sodi poseben obiA?aj sprejemanja novincev v rudarski stan, bolj znan kot A�skok A?ez koA?oA�. Slavnostni sprejem v rudarski stan doA?ivijo novinci na slovenski rudarski praznik 3. julija, prvi takA?en sprejem v Velenju so pripravili leta 1961.

Vir: Premogovnik Velenje
www.rlv.si

PUSTITE KOMENTAR