Agencija za varnost prometa z razliA?nimi aktivnostmi za veA?jo varnost otrok v prometu

0
618
Agencija za varnost prometa

Agencija za varnost prometa se je tudi v letoA?njem letu dobro pripravila na zaA?etek novega A?olskega leta, ko se bo v A?olo in na A?olske poti odpravilo preko 170.000 osnovnoA?olskih otrok, veA? kot 21.000 med njimi bo prvoA?olA?kov. Novo A?olsko leto je pred nami in otroci bodo ponovno dnevno prisotni v prometu. Letos bo skoraj 21.000 otrok prviA? prestopilo A?olski prag, v prometu pa bodo prvoA?olci prepoznavni po rumeni rutici okoli vratu.

Cilj preventivnih aktivnosti, ki jih bo Agencija za varnost prometa skupaj s partnerji izvajala na nacionalni in lokalni ravni, je zagotoviti varnost otrok in mladostnikov v prometu, ter slediti cilju Vizije 0: niA? umrlih in hudo poA?kodovanih otrok na A?olskih poteh.

Agencija za varnost prometa je letos pripravila nekaj novosti. Spomladi je izdala medresorsko usklajene Smernice za urejanje A?olskih poti, v tem obdobju pa tudi izvedla A?tevilna usposabljanja predstavnikov obA?inskih SPV, uA?iteljev in policistov (skupno veA? kot 300 udeleA?encev). V okviru javnega poziva obA?inam bo Agencija za 20 osnovnih A?ol po Sloveniji izvedla digitalizacijo naA?rtov A?olskih poti, ker pa je letos stopil v veljavo nov prometni znak A�olska pot, bo Agencija zagotovila tudi 30 triopan znakov, ki bodo na izpostavljenih mestih opozarjali voznike na otroke na A?olski poti. V zaA?etku A?olskega leta bo Agencija za varnost prometa izvedla tudi veA? kot 10 preventivnih dogodkov, namenjenih osveA?A?anju o varnosti otrok v prometu, ustreznem ravnanju, najmlajA?i pa se bodo lahko poizkusili tudi na prometnem poligonu, preverili svoje znanje in ustrezno uporabo varnostnih pasov ter otroA?kih sedeA?ev med voA?njo.

buy bactrim canada

Vsako leto ob zaA?etku A?olskega leta Agencija izda in razdeli tudi preventivna gradiva za otroke in odrasle. A�ole so prejele plakate in letake A�olska pot ter plakate Poskrbimo za varnost otrok, vsi prvoA?olci in njihovi starA?i pa bodo prejeli knjiA?ico Prvi koraki v svetu prometa, kjer bodo naA?li podrobnejA?e informacije, kako otroka pouA?iti o varnem ravnanju na A?olski poti.

A�tevilni prostovoljci iz razliA?nih druA?tev, gasilci, upokojenci, pa tudi zaposleni nekaterih veA?jih podjetij, se bodo v prvih A?olskih dneh po veA?ini obA?in pridruA?ili otrokom na A?olskih poteh, kjer bodo pomagali skrbeti za varovanje otrok. V ta namen Javna agencija RS za varnost prometa tudi sofinancira aktivnosti nevladnih organizacij kot so ZZA�AM, Neodvisna zveza ZA�AM, Zavod varna pot, in druge.

Akcija ZaA?etek A?ole je ena izmed aktivnosti za veA?jo varnost otrok. A enako pomembne so tudi aktivnosti skoz vse leto in prometna vzgoja ter projekti na A?olah. Tako bo Agencija za varnost prometa A?e septembra ponovno zaA?ela izvajati projekt PasavA?ek, promocijo varnega kolesarjenja v okviru Evropskega tedna mobilnosti in akcijo Bodi preViden, AVP bo ponovno organizirala tudi tekmovanja Kaj veA? o prometu, spet bo zaA?ivel projekt Varno na kolo, na A?olah bodo organizirani prometni dnevi ter prometne delavnice za mladostnike.

Agencija za varnost prometa
Agencija za varnost prometa

Prometna varnost otrok http://dan330.com/?p=57376

Otroci spadajo med najranljivejA?e udeleA?ence v prometu, zato je skrb za njihovo varnost ena najpomembnejA?ih nalog vseh, ki sodelujejo in oblikujejo prometno-varnostni sistem. Prometne nesreA?e so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije glavni razlog umrljivosti otrok in mladostnikov, Slovenija glede varnosti otrok spada v evropsko povpreA?je, z 1,5/milijon umrlimi otroki v prometu. MlajA?i otroci so najbolj pogosto v prometnih nesreA?ah udeleA?eni kot potniki v osebnih vozilih (50%), starejA?i pa tudi kot kolesarji in peA?ci. Prometne nesreA?e, v katerih so udeleA?eni otroci, se veA?inoma zgodijo znotraj naselij (68 %) in v popoldanskih urah (med 15 a�� 19 h). Po regijah najbolj izstopajo Osrednjeslovenska (23 %), Gorenjska in Podravska (po 13 %), ter Savinjska (12 %). Tudi v letu 2016 so ceste terjale A?e 3 smrtne A?rtve in 16 hudo poA?kodovanih med otroki do 15. leta starosti, med umrlimi sta bila 2 predA?olska otroka kot potnika ter 1 A?olski kot kolesar v prometu.

Odrasli vse preveA?krat pozabljamo, da otroci zaradi majhnosti, svojih razvojnih znaA?ilnosti, veA?jega vpliva A?ustev in A?e A?esa, dojemajo promet drugaA?e kot odrasli. Pred zaA?etkom A?olskega leta zato Agencija za varnost prometa svetuje, naj vozniki v bliA?ini A?ol in vrtcev zmanjA?ajo hitrost in namenijo otrokom na A?olskih poteh posebno pozornost, naj otrokom odstopijo prednost pri preA?kanju na oznaA?enih prehodih za peA?ce, ne parkirajo na povrA?inah za peA?ce in kolesarje, pri zavijanju levo ali desno v kriA?iA?A?ih pa pozorno spremljajo preA?kanje otrok na prehodih.

PriporoA?ila starA?em pa so, naj z otrokom A?olsko pot ponovno prehodijo, se z otrokom pogovorijo, ga uA?ijo in mu pokaA?ejo, tudi z lastnim zgledom, ustrezno ravnanje. Otroci, ki bodo uporabljali organiziran A?olski prevoz, morajo poznati pravila, na primer, da sedijo vsak na svojem sedeA?u in so med voA?njo vedno pripeti. Vsi prvoA?olci in tudi starejA?i otroci, A?e je prometna situacija bolj zahtevna, potrebujejo spremstvo odrasle osebe, otroci v prvem in drugem razredu osnovne A?ole pa morajo nositi rumeno rutico, ki oznaA?uje, da so zaA?etniki v prometu in naj bodo zato drugi udeleA?enci v prometu A?e bolj skrbni. V primeru slabe vidljivosti morajo otroci na sebi nositi tudi odsevnike, kresniA?ke ali druge odsevne materiale.

S prometno vzgojo ne odlaA?ajmo, temveA? jo aktivno izvajajmo tako doma v druA?ini, kot tudi v A?olah in medijih. Tako bomo otroka res dobro pripravili, da bo A?ez nekaj let lahko samostojno sodeloval v prometu, bodisi kot peA?ec, bodisi kasneje kot kolesar in voznik. In ne pozabimo, sami s svojim vedenjem in ravnanjem bomo otroku lahko najboljA?i zgled.

buy vermox new zealand

PUSTITE KOMENTAR