Prva razprava
pills online Prva razprava

Celje, 7. julij 2016 a�� V Likovnem salonu in v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje sta se v torek 5. julija odvijali javni razpravi na temo izdelave Celostne prometne strategije Mestne obA?ine Celje. ObA?ani in druga zainteresirana javnost so s predstavniki Mestne obA?ine Celje in predstavniki izvajalca Celostne prometne strategije razpravljali o prometnih problemih ter izzivih in priloA?nostih na podroA?ju trajnostne mobilnosti v Mestni obA?ini Celje. Kot kljuA?ni problemi so bili izpostavljeni tranzitni (zlasti tovorni) promet, ki poteka skozi mestno srediA?A?e, slabe kolesarske povezave med mestnim srediA?A?em in zaledjem Celja, zasiA?enost mestnega srediA?A?a z avtomobili, odsotnost mestnega potniA?kega prometa ter arhitektonske ovire, ki pomenijo prepreke za gibalno ovirane osebe.

V uvodnem delu javnih razprav sta g. Miran GaberA?ek iz Oddelka za okolje in prostor ter komunalo na Mestni obA?ini Celje, in predstavnica izvajalca, podjetjaA� Savaprojekt, d.d. KrA?ko, Petra A?arn podala nekaj informacij o poteku priprave Celostne prometne strategije Mestne obA?ine Celje, ki je trenutno v fazi zagona procesa. Kot je pojasnil g. GaberA?ek, je osnovni namen prvih javnih razprav pridobiti informacije o prometnih problemih v Mestni obA?ini Celje, kot jih vidijo uporabniki.

Na prvi javni razpravi v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, ki so se je udeleA?ili predstavniki javnih ustanov, predstavniki druA?tev in druga zainteresirana javnost, je bila med drugim izpostavljena problematika parkiranja na obmoA?ju bolniA?nice in zdravstvenega doma, slaba dostopnost do javnih ustanov, mestni javni potniA?ki promet in pomanjkanje kolesarske infrastrukture. Kot je povedal predstavnik Policijske uprave Celje g. Elvis Herbaj je mestno srediA?A?e moA?no obremenjeno z motornim prometom, ljudje pa tudi za kratke razdalje uporabljajo avtomobile. Predstavnika invalidske organizacije sta pozvala k odpravi arhitektonskih ovir, ki gibalno oviranim osebam onemogoA?ajo gibanje ter opozorila na nizko kulturo ljudi, ki parkirajo na parkiriA?A?ih, ki so namenjeni invalidom.

Druga razprava
?epivir-hbv cost Druga razprava

Podobna razprava se je z zaA?etkom ob 17. uri odvijala tudi v Likovnem salonu Celje, kjer so obA?ani opozarjali zlasti na slabe pogoje za kolesarjenje iz zalednih predelov Mestne obA?ine Celje do mestnega srediA?A?a ter na tranzitni promet, ki poteka skozi mestno srediA?A?e. Med predlogi za spodbujanje trajnostne mobilnosti pa so se pojavljali tudi zaprtje mestnega jedra za motorni promet, uvedba taksijev v sistem javnega potniA?kega prometa, izposoja koles, podraA?itev parkirnin, ipd..

Izdelava Celostne prometne strategije Mestne obA?ine Celje, ki je sofinancirana iz evropskih sredstev in drA?avnega proraA?una RS bo zakljuA?ena v mesecu maju prihodnje leto. Skozi celoten postopek priprave tega strateA?kega dokumenta, ki bo v akcijskem naA?rtu doloA?al ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti, je predvideno vkljuA?evanje obA?anov in druge zainteresirane javnosti. Torkovi javni razpravi sta tako prvi v nizu dogodkov, ki sledijo v prihodnjih mesecih.

Kontaktne osebe na Mestni obA?ini Celje:
Gregor GloboA?nik, SluA?ba za odnose z javnostmi in promocijo
Vodja projekta:
Miran GaberA?ek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

Vir: Gregor GloboA?nik
svetovalec II
www.celje.si http://www.jingshiye.cn/822.html

PUSTITE KOMENTAR