Jutri 15. seja Sveta Mestne občine Velenje

0
56

Velenje, 20. junij 2016 – Jutri, v torek, 21. junija, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 15. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja in pobude članov sveta
 3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje
 5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016
 7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016
 8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
 9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
 10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019
 11. Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča
 12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016
 13. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 14. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
 15. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
 16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
 18. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu
 19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
 20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela
 21. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 22. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 23. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
 24. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015
 25. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015
 26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015
 27. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2015
 28. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
www.velenje.si

PUSTITE KOMENTAR