Mag. Ingrid Mastnak direktorica obA?inske uprave

0
467

Celje, 15. junij 2016 a�� V postopku izbire direktorja obA?inske uprave Mestne obA?ine Celje je bila po preteku zakonskih rokov, s sklepom o izbiri z dne 9. 5. 2016 izbrana mag. Ingrid Mastnak. Sklep o izbiri je postal dokonA?en dne 10. 6. 2016, zato je bila izbrana kandidatka s tem dnem imenovana na poloA?aj direktorice obA?inske uprave Mestne obA?ine Celje za dobo petih let. http://www.ys-kitchen.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/buy-elimite-permethrin/ otitis externa treatment augmentin Vodenje Oddelka za okolje in prostor ter komunalo je prevzel DuA?an Slapnik.

V postopku javnega nateA?aja za prosto uradniA?ko delovno mesto na poloA?aju A�direktor obA?inske upraveA� je na Mestno obA?ino Celje do dne 3. 4. 2016, ko je iztekel rok za prijave kandidatov,A�prispelo skupno 13 (trinajst) prijav kandidatov. Devet prijavljenih kandidatov je izpolnjevalo formalne razpisne pogoje, od tega jih je pet ustrezalo vnaprej sprejetim merilom in kriterijem za izbiro in so se uvrstili v nadaljnje preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov. V nadaljevanju je eden izmed kandidatov odstopil od postopka javnega nateA?aja in svojo vlogo umaknil. Sledili sta druga in tretja faza izbirnega postopka, ki sta potekali v obliki osebnih razgovorov.

NateA?ajna komisija je na podlagi pridobljene zahtevane dokumentacije in osebnih razgovorov ugotovila, da izbrana kandidatka zelo dobro pozna podroA?je delovanja lokalne samouprave, organe obA?ine, njeno organizacijo, pristojnosti obA?inske uprave in ima jasno vizijo delovanja uA?inkovite obA?inske uprave. Izbrana kandidatka izkazuje tudi visoke socialne kompetence ter komunikacijske sposobnosti.

Vir: mag. Barbara BoA?njak
vodja Kabineta A?upana
www.celje.si arimidex pills for sale

PUSTITE KOMENTAR