Mlekarna Celeia predstavila dve novi investiciji

0
862

Mlekarna Celeia tudi cheap pills v A?asu zaostrenih razmer v mleA?nem sektorju uresniA?ujeA�ambiciozne naA?rte. Zavedanje, da so inovativnost in vlaganje v razvoj temelj nadaljnje rasti zadruA?ne mlekarne, krepimo prav z novimi investicijami. Obe novi naloA?bi sta v celoti rezultat slovenskega znanja in povezovanja. Z nakupom novega polnilnega stroja podjetja Vipoll bo celotna proizvodnja tekoA?ih jogurtov in mleka ZELENE DOLINE (polnjenih v PET embalaA?o, oblikovano v podjetju Simetrija) potekala v Arji vasi. Jogurt polnijo v plastenke podjetja Stramex Pet, ki so opremljene s fleksibilno embalaA?o podjetja Ino, z zaporki podjetja Tplast ter termo folijo podjetja Plastika Mesojedec.

Nova polnilna linija, Mlekarna Celeia
Nova polnilna linija, Mlekarna Celeia

Mlekarna Celeia z investicijo v PET polnilni stroj poveA?ujeA�za 20 % predelavo fermentiranih izdelkov ter omogoA?a nadaljnji razvoj Mlekarne Celeia v segmentu fermentiranih izdelkov.

Tudi pri izgradnji novega skladiA?A?a za repromaterial na tisoA? kvadratnih metrih povrA?ine in s 1.600 paletnimi mesti je sodelovalo slovensko gradbeno podjetje Remont Celje. Prostor izboljA?uje priroA?nost za skladiA?A?enje embalaA?e, ki je bila prej skladiA?A?ena v najetih skladiA?A?ih na petih drugih lokacijah.

Slavnostnega dogodka v sredo, 14. septembra, ob predstavitvi novih naloA?b sta se udeleA?ila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoA�mag. Dejan A?idan ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijoA�Zdravko PoA?ivalA?ek.

Ogled novega skladiA?A?a repromateriala, Mlekarna Celeia
Ogled novega skladiA?A?a repromateriala, Mlekarna Celeia

Dejan A?idan je ob slavnostnem dogodku dejal:

shipping fincar

A�MleA?na kriza je dodobra prizadela to panogo kmetijstva v Sloveniji, vendar bo, tako kot ostale krize, minila. Znaki kaA?ejo, da se trend zaustavlja oziroma tudi A?e obraA?a. Na ravni EU so A?e pripravljeni novi ukrepi – za reA?itev krize so zagotovljena dodatna finanA?na sredstva. Zagotovo pa slovenski kmet ne sme veA? A?iveti v prepriA?anju, da bo cena mleka enaka kot pred krizo. Zavedati se moramo, da tudi mleA?ni sektor potrebuje nove ideje, inovativne tehnologije, torej tehnoloA?ko in poslovno uA?inkovitost. Nujno je povezovanje doma, zagotovo pa se moramo ozirati tudi po novih trgih v Aziji, Ruski federaciji, EU in na Balkanu. Izjemnega pomena so tudi aktivnosti ozaveA?A?anja potroA?nika, saj je njegova pripadnost lokalnim proizvodom narasla. Tako bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano A?e letos zaA?elo s promocijo sheme A�Izbrana kakovost a�� SlovenijaA�, ki bo potroA?niku / kupcu zagotavljala zahtevano kakovost in poreklo surovine. Vse skupaj pa lahko poveA?emo v uspeA?no zgodbo le ob upoA?tevanju varovanja naravnih virov in poslediA?no zagotavljanja zdrave in kakovostne lokalne hrane. Mlekarna Celeia je pionir na slovenskem trgu. Leta 2012 so bili prvi v drA?avi, ki so ponosno nosili certifikat A�Brez GSOA�. In samo s to oznako nas varujejo pred surovinami, ki jih ne A?elimo uA?ivati. Poleg tega v Mlekarni Celeia odkupujejo izkljuA?no domaA?e, lokalno mleko. UA?ivanje lokalne hrane pa je ljudem potrebno privzgojiti. Pred petimi leti je deleA? potroA?nikov, ki posegajo po domaA?ih izdelkih, znaA?al 30 %, danes je ta deleA? A?e 70 %. In naA? cilj je doseA?i 90 %.A�

Svoj peA?at v Mlekarni Celeia je kot nekdanji direktor druA?be pustil tudi aktualni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko PoA?ivalA?ek, ki prav tako poudarja pomen promocije lokalne hrane.

cost of trazodone at walmart without insurance

A�Spodbujanje doma pridelane hrane mora iti v smer, da bodo kupci na koncu kupili te izdelke. NaA?e ministrstvo pa bo ustvarilo pogoje, da bodo v Mlekarni Celeia v proizvodnem in prodajnem smislu lahko uspeA?ni. DolA?nost kmetov je, da mlekarno A?e naprej odgovorno upravljajo.A� je izpostavil minister PoA?ivalA?ek.

V pills online Mlekarni Celeia v naslednjih letih A?e naA?rtujejo novo, eno izmed najveA?jih investicij doslej, s katero A?elijo postati prvi ponudnik domaA?ega, kakovostnega slovenskega sira. Projekt sirarne je za Celeio, kot zadruA?no mlekarno, velik zalogaj, zato si tudi pri tem projektu A?elijo A?irA?ega sodelovanja in podpore odloA?evalcev pri projektu.

PUSTITE KOMENTAR