MO Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoA?i za razvoj gospodarstva v Mestni obA?ini Celje za leto 2016. Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Razpis je eden od sestavnih delov uresniA?evanja Strategije za razvoj gospodarstva MO Celje za obdobje 2014 do 2020. Strategija je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne obA?ine Celje na njeni 25. seji dne 11. marca 2014 ter z namenom poveA?evanja moA?nosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeA?evanja izkoriA?A?anja podjetniA?kih in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniA?kega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v obA?ini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finanA?nih sredstev za uresniA?evanje ciljev obA?ine na podroA?ju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoA?i de minimis za naslednje ukrepe:

-Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

-Ukrep 2: sofinanciranje stroA?kov komunalnega prispevka

-Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

-Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

-Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloA?kih parkih,

-Ukrep 6: sofinanciranje stroA?kov promocije in internacionalizacije podjetniA?tva.

Sredstva, zagotovljena v proraA?unu MOA�Celje za leto 2016, znaA?ajo 200.000,00 EUR.A�Predvidena okvirna sredstva po podroA?jih so sledeA?a:

-70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)

-50.000 EUR za sofinanciranje stroA?kov komunalnega prispevka (ukrep 2)

-35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s podroA?ja podjetniA?tva in gospodarstva:

    Pills

  1. a) za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v viA?ini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
  2. b) za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v viA?ini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
  3. c) za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloA?kih parkih v viA?ini 10.000,00 EUR (ukrep 5)

-45.000 EUR za sofinanciranje stroA?kov promocije in internacionalizacije podjetniA?tva (ukrep 6).

Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na veA? ukrepov, vendar za posamezen ukrep samo z eno vlogo. Vlagatelju se lahko podeli subvencija za veA? razliA?nih ukrepov, vendar najveA? do skupne viA?ine 20.000,00 evrovA�za vse ukrepe za katere je vlagatelj podal vlogo in je za njih bila ugotovljena upraviA?enost podelitve. Kvote po posameznih podroA?jih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 4, 3, 5, 2, 1 in 6.

UpraviA?enci do pomoA?i so podjetja, ki imajo poslovni sedeA? na obmoA?ju obA?ine in fiziA?ne osebe s stalnim bivaliA?A?em v obA?ini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve. Za razpisane ukrepe velja, da se pomoA? dodeljuje za A?e izvedene aktivnosti. UpraviA?enci lahko uveljavljajo pomoA?i de minimis za stroA?ke za obdobje od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2016. Skupni znesek pomoA?i, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 evrovv obdobju zadnjih treh proraA?unskih let, ne glede na obliko ali namen pomoA?i ter ne glede na to, ali se pomoA? dodeli iz sredstev drA?ave, obA?ine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaA?a zgornja dovoljena meja pomoA?i 100.000,00 evrov).

Vloga mora prispeti ne glede na naA?in prispetja v glavno pisarno Mestne obA?ine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do srede, 2.11.2016, do 15.00 ure.

Razpisno dokumentacijo in ostale informacije o razpisu si lahko preberete tukaj doxycycline treatment . Pills order beconase online

PUSTITE KOMENTAR