MO Celje je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2016. Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Razpis je eden od sestavnih delov uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva MO Celje za obdobje 2014 do 2020. Strategija je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. marca 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

-Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

-Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka

-Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,

-Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

-Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,

-Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Sredstva, zagotovljena v proračunu MO Celje za leto 2016, znašajo 200.000,00 EUR. Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:

-70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)

-50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)

-35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:

  1. a) za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
  2. b) za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
  3. c) za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)

-45.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6).

Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen ukrep samo z eno vlogo. Vlagatelju se lahko podeli subvencija za več različnih ukrepov, vendar največ do skupne višine 20.000,00 evrov za vse ukrepe za katere je vlagatelj podal vlogo in je za njih bila ugotovljena upravičenost podelitve. Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 4, 3, 5, 2, 1 in 6.

Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve. Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za obdobje od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2016. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 evrovv obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov).

Vloga mora prispeti ne glede na način prispetja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do srede, 2.11.2016, do 15.00 ure.

Razpisno dokumentacijo in ostale informacije o razpisu si lahko preberete tukaj.

PUSTITE KOMENTAR