Celje, 8. junij 2016 a�� A?upan Mestne obA?ine Celje Bojan A�rot je danes v veliki dvorani Narodnega doma sprejel 63 najuspeA?nejA?ih osnovnoA?olcev in uA?encev glasbene A?ole. To so mladi, ki so na podroA?ju znanja, kulturnega poustvarjanja, raziskovalnih dejavnosti in A?porta dosegli izjemne uspehe.

cheap betnovate gm sprejemOA�A?upan je s priznanjem in knjigo DuA?a slovenska (zbirka besedil in slik priznanih slovenskih avtorjev) nagradil 6 uA?encev I., II., III. in IV. osnovne A?ole, osnovnih A?ol Hudinja, LjubeA?na, Frana RoA?a,A� Frana Krajnca in Glasbene A?ole Celje, 5 uA?encev Osnovne A?ole Lava, ter 4 uA?ence Osnovne A?ole Glazija.

Govor A?upana Bojana A�rota: http://www.intertranscom.ro/order-lukol-tablets/

A�Vsako leto znova je sprejem najuspeA?nejA?ih osnovnoA?olcev zame eden najlepA?ih dogodkov. V A?ast in veselje mi je stopiti pred mlade ljudi, ki so A?e pri teh letih tako modri, da znajo sprejemati prave odloA?itve in hoditi po poti uspeha. Danes ste tukaj zbrani kot glasbeniki, A?portniki, mladi raziskovalci, bodoA?i znanstveniki a�� Verjetno ima vsak izmed vas vsaj pribliA?no A?e izoblikovano A?eljo o bodoA?em poklicu. NajlepA?e je, da ste si s trudom in odgovornostjo odprli prav vsa vrata. Svet A?aka na vas, da vse njegove moA?nosti izkoristite v polni meri in si uresniA?ite sanje.

V Celju ste A?e pustili sledi. V devetih letih osnovne A?ole ste sooblikovali A?tevilne dogodke in projekte, ki so del dogajanja v naA?em mestu. Kot najprizadevnejA?i posamezniki ste pustili enkraten in neponovljiv peA?at, tako v svojih A?olah kot v svojih A?ivljenjih. Z delom, vztrajnostjo in trudom ste dosegli zastavljene cilje in velikokrat presegli priA?akovanja svojih uA?iteljev in starA?ev. VaA? uspeh in danaA?nji dogodek bosta za vedno neprecenljiv spomin, tudi, ko se boste sooA?ali z novimi izzivi. Teh bo A?e veliko. Nekateri vam ne bodo predstavljali teA?av, v druge boste morali zagristi moA?neje. PrepriA?an pa sem, da boste vse – z modrostjo in zavedanjem, da zmorete marsikaj – premagali in se iz njih uA?ili.

sprejemOA�-2Zato je tako pomembno razumeti, da A?ola niso le lekcije iz matematike, slovenA?A?ine in angleA?A?ine a�� A�ola je lekcija za A?ivljenje. Osnovna A?ola vam je dala podlago za uspeA?no sooA?anje z izzivi, ki jih bo prineslo A?ivljenje. Tako kot se vam morda vsaka A?olska lekcija ni zdela nujno koristna, se boste v A?ivljenju sooA?ali s stvarmi, ki ne bodo vedno smiselne in nujno potrebne, pa jih bo vendar treba sprejeti in se iz njih uA?iti. Dobra podlaga, ki ste jo dobili v teh devetih letih, vam bo A?e kako koristila v srednji A?oli in kasneje pri A?tudiju.

Znanje a�� to imejte vedno v mislih a�� je velika vrednota. Znanje je najuA?inkovitejA?e oroA?je. MnoA?ite ga, uporabljajte in cenite. Bodite radovedni, z veseljem prebirajte knjige, veliko se pogovarjajte, opazujte in raziskujte. Pogumno uresniA?ujte svoje A?elje in si ne pustite vzeti sanj. Prav vse lahko uresniA?ite, A?e verjamete vase, A?e ste pripravljeni delati in se za cilj tudi A?emu odpovedati.

VaA?a mladost je vaA? potencial. Zdaj je A?as, da sanjate, si A?elite, si upate. Zdaj je A?as, da se uA?ite iz svojih napak, saj nihA?e ni popoln, pa tudi da izkoristite modrost in izkuA?nje starejA?ih. Ko boste A?ez leta pogledali nazaj, boste videli, da so imeli vaA?i starA?i in vaA?i uA?itelji prav veA?krat, kot se vam morda zdi.

Imejte na svojih poteh veter vedno za seboj in sonce pred sabo. Bodite pogumni, drzni in odloA?ni. PosluA?ajte svoje srce in zaupajte svojim instinktom. Iskreno vam A?estitam ob vaA?em uspehu. A?elim vam nepozabne poA?itnice in sreA?o na vseh poteh, ki so A?e pred vami.A�

Program sprejema najuspeA?nejA?ih osnovnoA?olcev vsako leto pripravi druga osnovna A?ola. Letos so program oblikovali uA?enci fosamax generic brand III. osnovne A?ole Celje in Glasbene A?ole Celje.

Vir: mag. Barbara BoA?njak
vodja Kabineta A?upana
www.celje.si

PUSTITE KOMENTAR