Uredba, s katero je bila podeljena koncesija za izgradnjo verige hidroelektrarn na Muri, je po mnenju nevladnikov protizakonita in protiustavna

4 Mura at Hrastje Mota Slo A� G. Safarek_comp
4 Mura at Hrastje Mota Slo A� G. Safarek_comp

Brod na Muri, Krog a�� Nevladne organizacije so danes pozvale Ustavno sodiA?A?e, da razveljavi Uredbo o koncesiji za izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri, saj je bila koncesija po mnenju nevladnih organizacij podeljena protizakonito in protiustavno, ter v nasprotju z nacionalno ter EU zakonodajo. Uredba kot takA?na nikoli ni bila predmet celovite presoje vplivov na okolje, A?eprav bi morala biti. Pred kratkim je postalo jasno, da poskuA?a Vlada RS to zahtevo zaobiti s pripravo DrA?avnega prostorskega naA?rta le za hidroelektrarno Hrastje – Mota, namesto za vseh osem hidroelektran skupaj.

A�Povodje reke Mure je slovenska in evropska vroA?a toA?ka (t.i. hot spot) biotske raznolikosti in po raznovrstnosti ribje favne najbogatejA?e in najbolj ohranjeno povodje v Sloveniji in verjetno v Evropi sploh. To je edino poreA?je v Sloveniji, ki s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne kose in je predvideno kot del petdrA?avnega UNESCO biosfernega obmoA?ja Mura-Drava-Donava, poznan tudi kot Evropska Amazonka. WWF odloA?no nasprotuje izgradnji hidroelektrarn v biotsko tako pomembnem obmoA?ju,A� je povedal Martin A�olar iz WWF Adria.

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elektriA?ne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do VerA?eja (Uradni list RS, A?t. 120/05), s katero je Vlada RS leta 2005 podelila Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) koncesijo za izgradnjo osmih hidroelektran na reki Muri, je po mnenju nevladnih organizacij protizakonita, saj bi bilo potrebno pred njenim sprejemom in podelitvijo koncesije narediti obvezno A?tudijo celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), kajti gre za projekt s pomembnim vplivom na okolje. Celovita presoja vplivov na okolje ni bila izvedena, koncesijski akt pa je bil izdan brez moA?nosti sodelovanja javnosti ter v nasprotju s predpisanim postopkom.

Science team with Taimen (Hucho taimen), Eg-Uur River, Mongolia June 2004
Science team with Taimen (Hucho taimen), Eg-Uur River, Mongolia June 2004

A�Celovita presoja vplivov na okolje zgolj za eno hidroelektrarno od predvidenih osmih, pomeni razdrobitev projektov (t.i. salami slicing crestor delivery ), z namenom prikriti skupne vplive vseh predvidenih posegov na Muri. PosamiA?ne CPVO nikakor ne morejo nadomestiti neizvedene celovite CPVO pred sprejetjem izpodbijane uredbe, pri A?emer je tudi za CPVO Hrastje – Mota potrebno upoA?tevati dejstvo, da se celoten poseg nahaja na obmoA?ju Natura 2000 in bi pomenil nedopustno poslabA?anje stanja povrA?inskih voda reke Mure. Slovenija namreA? za Muro ni uveljavila izjeme po Okvirni vodni direktivi, zaradi A?esar zakonita postavitev HE Hrastje – Mota ni moA?na,A� je povedal Buy TomaA? PetroviA?, odvetnik kampanje ReA?imo Muro.

A�Mura je obmoA?je Natura 2000 z najveA? kvalifikacijskimi vrstami v Sloveniji, saj varuje kar 66 A?ivalskih vrst, od tega 13 vrst rib. PoreA?je Mure je A?ivljenjski prostor 51 od 76 domorodnih vrst rib, od tega jih je kar 36 na RdeA?em seznamu Republike Slovenije. V kolikor pride do izgradnje hidroelektrarn na Muri, bo po naA?ih predvidevanjih izumrlo kar 19 vrst rib. Glede na uniA?ujoA? vpliv hidroelektrarn na naravo in okolje, Vlada RS ne bi smela izdati Uredbe brez predhodne izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,A� je povedala Andreja SlamerA?ek iz DruA?tva za preuA?evanje rib Slovenije in koordinatorica kampanje ReA?imo Muro pri WWF.

Slovenija je A?e od leta 1998 podpisnica Konvencije o presoji A?ezmejnih vplivov na okolje a�� konvencije ESPOO. Konvencija ESPOO omogoA?a javnosti in oblastem v potencialno prizadetih drA?avah, da so o projektih, ki imajo A?ezmejni vpliv, obveA?A?ene in vkljuA?ene v posvetovanje, preden se sprejme dokonA?na odloA?itev. A?e izgradnja prve od naA?rtovanih osmih hidroelektrarn, HE Hrastje – Mota, bi imela A?ezmejni vpliv.

A�Slovenija o naA?rtovani postavitvi osmih hidroelektrarn na reki Muri ni obvestila nobene od sosednjih drA?av o morebitnih A?ezmejnih vplivih ali jim omogoA?ila seznanitev z naA?rtom. Pri sprejemanju Uredbe Slovenija ni upoA?tevala praktiA?no nobene od sprejetih zavez konvencije ESPOO, ne glede obveA?A?anja in ne glede priprave dokumentacije o presoji vplivov na okolje, kaj A?ele posvetovanja s sosednjimi drA?avami. Zato smo pobudniki prepriA?ani, da bo poleg Evropske komisije zadevo pod drobnogled vzela tudi Ekonomska komisija ZN za Evropo (UNECE),A� je dodal A�olar.

Koncesijo je Vlada RS podelila brez javnega razpisa. Javni razpis ni potreben le, A?e gre za podaljA?anje A?asa trajanja koncesije ali za poveA?anje njenega obsega, ter A?e se pogoji koncesije niso spremenili. Leta 2005 so DEM kupile malo hidroelektrarno CerA?ak in s tem hkrati pridobile koncesijo za rabo vode reke Mure za osem velikih hidroelektrarn, kar je popolnoma nesprejemljivo. Pri tako razliA?ni vsebini in obsegu obeh koncesij bilo potrebno izdati popolnoma novo koncesijo, za katero bi moral biti izveden tudi nov javni razpis. Zaradi krA?itve enakega varstva pravic po 22. A?l. Ustave RS, predstavlja navedeno dodatni razlog za razveljavitev izpodbijane Uredbe. Nenazadnje je potrebno opozoriti tudi na moA?nost nedovoljene drA?avne pomoA?i. Nadaljevanje nezakonitega postopka po tej poti bi lahko ponovno vodilo do visokih kazni s strani Evropske komisija oz. sodiA?A?a EU.

DruA?tvo za preuA?evanje rib Slovenije, WWF (Svetovni sklad za naravo) in koalicija veA? kot 40 nevladnih organizacij odloA?no nasprotujejo temu projektu, ki bo za vedno spremenil Muro v verigo akumulacij, zato pozivajo k ohranitvi naA?e edinstvene reke s kampanjo ReA?imo Muro a�� Naj Mura teA?e brez hidroelektrarn, za vse nas in A?e dolgo!, s katero A?elijo opozoriti javnost na groA?njo, ki jo izgradnja hidroelektrarn predstavlja Muri in njeni biotski raznovrstnosti.

Nezakonitosti v izpodbijani Uredbi in DPN za gradnjo HE Hrastje – Mota bodo nevladne organizacije prijavile tudi Evropski komisiji.

Vir in veA? informacij:
Andreja SlamerA?ek, DruA?tvo za preuA?evanje rib Slovenije in koordinatorica WWF kampanje ReA?imo Muro,
Bojan StojanoviA�, WWF Adria,
VeA? informacij o kampanji ReA?imo Muro: www.resimo-muro.com http://gototop.info/2018/03/19/order-silvitra-vs-viagra/

PUSTITE KOMENTAR