Ob novem A?olskem letu spregovoril nekaj besed A?upan Velenja

0
301

A�olsko leto 2016/17 trka na vrata. PoA?itnice se poA?asi iztekajo in kmalu tudi A?olske klopi ne bodo veA? samevale, saj je le A?e nekaj dni do zaA?etka novega A?olskega leta. Za ta namen so se danes, 29. avgusta ob 11. uri v Vili Bianci zbrali ravnatelji velenjskih osnovnih A?ol, Centra za vzgojo, izobraA?evanje in usposabljanje, vrtca, glasbene A?ole, direktorica AndragoA?kega zavoda Ljudska univerza Velenje, direktor A�olskega centra Velenje in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Prisotna sta bila tudi A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? in vodja Urada za druA?bene dejavnosti Mestne obA?ine Velenje Drago MartinA?ek. Namen konference je bila seznanitev s podatki o vpisu, opravljenih in naA?rtovanih investicijah ter o novostih v prihajajoA?em A?olskem letu.

Kot je dejal A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA?, je zadovoljen s kvaliteto izobraA?evanja v Mestni obA?ini Velenje in predvsem s sodelovanjem vseh izobraA?evalnih institucij z Mestno obA?ino. Dejal je A?e, da so A?ole namenile veA? finanA?nih sredstev za razne investicije in vzdrA?evalna dela kot pa Mestna obA?ina.

Ob A?olskem letu 2016/17
http://isnowalgae-infinesse.com/lipotrexate-price/ Ob A?olskem letu 2016/17

Vrtec Velenje

Vrtec Velenje velja za enega najveA?jih slovenskih vrtcev. V A?olskem letuA�2015/16 je vrtec obiskovalo 1420 otrok, letos pa je vpisanih malA?kov 1394. Vsi otroci starA?ev, ki so svoje malA?ke A?eleli vpisati v Vrtec Velenje za A?olsko leto 2016/17, so dobili svoje mesto v vrtcu. Ostaja A?e nekaj prostih mest in tako lahko starA?i, ki A?e tega niste storili, vkljuA?ite v vrtec otroke vseh starosti.

V Vrtcu Velenje se trudijo, da se otroci uspeA?no vkljuA?ijo v druA?bo. Otroke spodbujajo, da so aktivni, ustvarjalni in samostojni udeleA?enci procesa uA?enja skozi igro, raziskovanje, preizkuA?anje

in izbire med razliA?nimi dejavnostmi in s tem pridobivajo izkuA?nje, znanja ter spretnosti. Prav tako je posebna skrb namenjena izobraA?evanju zaposlenih, s A?imer se nenehno strokovno izpopolnjujejo ter hkrati dvigujejo doseA?eno raven kakovosti dela v vrtcu.

Mestna obA?ina Velenje bo za tekoA?e in investicijsko vzdrA?evanje Vrtca Velenje ter za vzdrA?evanje in opremljanje otroA?kih igriA?A? pri vrtcih namenila v letu 2016 predvidoma 274.000 EUR, za otroA?ko varstvo pa bo predvidoma namenila sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plaA?ili starA?ev v viA?ini 4.436.505 a��. Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za otroA?ko varstvo v MO Velenje iz proraA?una MO Velenje v letu 2016 zagotavljamo predvidena sredstva v viA?ini 4.736.883 a��.

Osnovne A?ole

Letos bo prviA? osnovnoA?olske klopi zasedlo 324 prvoA?olcev, nekoliko manj kot v preteklem A?olskem letu, ko jih je bilo 366. Vseh osnovnoA?olcev bo v letoA?njem A?olskem letu 2.880 (lani jih je bilo 2.823).

Za vse osnovne A?ole v Mestni obA?ini Velenje je za investicijsko in redno vzdrA?evanje v proraA?unu Mestne obA?ine Velenje za to leto zagotovljenih 215.000 a��. Osnovne A?ole so iz lastnih sredstev zagotovile 252.600 a��. Skupaj s sredstvi osnovnih A?ol, bo v objekte tako namenjenih 467.600 a��.

Za A?olske prevoze je v letoA?njem letu iz proraA?una Mestne obA?ine Velenje namenjeno 590.000 a��.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih A?olah je v tem letu iz proraA?una Mestne obA?ine Velenje namenjenih 168.150 a��.

Za tekoA?e materialne stroA?ke osnovnih A?ol v Mestni obA?ini Velenje iz proraA?una namenjajo v tem letu 328.700 a��.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za osnovno A?olstvo v MO Velenje iz proraA?una MO Velenje v letu 2016 zagotavljajo predvidena sredstva v viA?ini 1.458.150 a��.

order sarafem Glasbena A?ola Fran Korun KoA?eljski Velenje

Do srede, 24. avgusta, so na glasbeni A?oli zabeleA?ili 920 vpisov uA?encev. Osnovna dejavnost glasbene A?ole je glasbeno izobraA?evanje in vkljuA?evanje uA?encev v orkestre, zbore in komorne skupine. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje in sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev.

Mestna obA?ina Velenje bo za dodatni program v glasbeni A?oli namenila19.394 a��, za tekoA?e materialne stroA?ke pa 61.845 a��. Skupaj z ostalimi sredstvi, namenjenimi za glasbeno A?olstvo v Mestni obA?ini Velenje, bodo v letu 2016 zagotovili predvidena sredstva v viA?ini 179.009 a��.

A�olski center Velenje

Na A�olskem centru Velenje v A?olskem in A?tudijskem letu 2016/17 priA?akujejo pribliA?no 1800 dijakov in 400 A?tudentov. Od tega je 442 novincev, dijakov, ki bodo nadaljevali izobraA?evanje po triletni poklicni A?oli pa bo 83. Podobno kot v iztekajoA?em A?olskem letu, bo tudi v naslednjem 98 oddelkov in skupin.

Tudi v prihodnje si prizadevajo, da bodo poskrbeli za vrhunsko opremo in uA?itelje, prijazno in uA?inkovito okolje za delo, ugodne prevoze, dijakom kolesarjem prijazno A?olo in tudi za aktivno sodelovanje pri ponovnem uvajanju vajeniA?tva v Sloveniji.

AndragoA?ki zavod Ljudska univerza Velenje

V AndragoA?kem zavodu Ljudska univerza Velenje so zadovoljni z rezultati preteklega A?olskega leta. Preko 4000 obA?anov Mestne obA?ine Velenje in A?irA?e okolice je bilo vkljuA?enih v 250 razliA?nih projektov in izobraA?evanj. Ugotavljajo predvsem, da se ljudje laA?je odloA?ajo za krajA?e izobraA?evalne programe, ki jim omogoA?ajo hitrejA?o pridobitev konkurenA?nih prednosti na trgu. Prav tako opaA?ajo poveA?an obisk na brezplaA?nih izobraA?evanjih, na voljo jih je preko 160.

quibron-t purchase

Na Ljudski univerzi Velenje bodo tudi v novem A?olskem letu ohranjali vse pomembne brezplaA?ne dejavnosti: srediA?A?e za samostojno uA?enje Velenje, Center za samostojno uA?enje Nazarje in Center za samostojno uA?enje A�oA?tanj, uA?no pomoA? za vpisane v javno veljavne programe ter Svetovalno srediA?A?e Velenje.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za andragoA?ko izobraA?evanje v Mestni obA?ini Velenje iz proraA?una v letu 2016 zagotavljajo predvidena sredstva v viA?ini 31.410 a��.

Tudi letos poudarek na varnosti otrok na A?olskih poteh

PriA?etek A?olskega leta tudi letos zaznamuje poostrena varnost A?olarjev na cestah.A�Za uA?inkovit sistem zagotavljanja veA?je varnosti na A?olskih poteh se vse leto izvajajo A?tevilne preventivno vzgojne aktivnosti za vse generacije. PriA?etek novega A?olskega letaA�tako tudi letos zaznamujejoA�A?e posebne dodatne aktivnosti in ukrepi.

Poseben poudarek je na:

– pregledu varnosti A?olskih poti ter njihovo urejanje in osveA?evanje prometne signalizacije,

– oceni stanja A?olskih poti, ki jih naA?rtujejo A?ole,

– osveA?evanju naA?rtov A?olskih poti,

– poseben poudarek je na koordinaciji in sodelovanju s policijo, MedobA?inskim redarstvom in dodatno pomoA?jo ZA�AM-a, katerega naA?rt dodatnega varovanja otrok izdela policija, na bolj izpostavljenih mestih v okolici A?ol in A?olskih poteh,

– pregled in nadzor nad organiziranem A?olskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajaliA?A?),

– vkljuA?itev prometne vzgoje in aktivnosti v letne delovne naA?rte vzgojno izobraA?evalnih ustanov (vrtci, A?ole, srednje A?ole).

Buy

DELI
Prejšnji članekHello world!
Naslednji članekDnevni pregled 30. avgust 2016

PUSTITE KOMENTAR