Obvestilo o sklepih 23. skupA?A?ine delniA?arjev druA?be Gorenje, d. d.

0
363

GORENJE, d.d., Velenje

Upravi Gorenja razreA?nica za 2015, rast prodaje in dobiA?ka v prvem polletju letos purchase duphalac

Uprava druA?be Gorenje, d.A�d., Partizanska 12, Velenje, na podlagi doloA?il Zakona o gospodarskih druA?bah (ZGDa��1), Zakona o trgu finanA?nih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d.A�d., ter v skladu z doloA?ili Kodeksa upravljanja delniA?kih druA?b Ljubljanske borze in VarA?avske borze (Warsaw Stock Exchange)

objavlja sporoA?ilo za javnost in sklepe 23. skupA?A?ine delniA?arjev Gorenja, d.A�d., ki je bila v petek, 8. julija 2016 ob 11. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Predsednik uprave Franjo Bobinac se je v predstavitvi delniA?arjem poleg zahtevnega leta 2015 dotaknil tudi aktualnega poslovanja. O poslovanju v drugem A?etrtletju letoA?njega leta je izrazil zadovoljstvo, saj je bilo tako z vidika prodaje kot dobiA?konosnosti A?e boljA?e kot prvo.

Prodaja gospodinjskih aparatov pod vsemi lastnimi blagovnimi znamkami je v prvi polovici leta 2016 zrasla na veA?ini trgov. Ugodna geografska struktura in izdelA?na struktura, kjer se je okrepila prodaja premijskih izdelkov, sta pozitivno vplivali na dobiA?konosnost.

V prvi polovici leta smo tudi dobro upravljali stroA?ke, A?e posebej materiala in logistike, izboljA?ali smo upravljanje zalog in zniA?ali obratni kapital. Navedene aktivnosti so se odrazile v moA?ni rasti dobiA?ka iz poslovanja (EBITDA in EBIT) ter A?istega dobiA?ka, ki ga je Skupina Gorenje ustvarila ob koncu letoA?njega prvega polletja.

Na podlagi trenutnih napovedi za drugo polovico leta uprava ocenjuje, da smo na dobri poti, da bomo zastavljene cilje poslovnega naA?rta leta 2016 tudi dosegli.

buy prilosec Sklepi skupA?A?ine

V nadaljevanju skupA?A?ine so delniA?arji upravi in nadzornemu svetu podelili razreA?nico za leto 2015. Dividende letos ne bodo izplaA?ane. SkupA?A?ina se je seznanila tudi z odstopom A?lana nadzornega sveta Keitha Milesa in namesto njega v nadzorni svet izvolila Miho KoA?aka.

Rezultati poslovanja v prvem polletju bodo objavljeni po obravnavi nadzornega sveta 23. avgusta 2016.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani druA?be Gorenje, d.A�d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava druA?be Gorenje, d. d.
Datum: 08.07.2016

Cheap

PUSTITE KOMENTAR