Obvestilo o sklepih 29. skupA?A?ine delniA?arjev

0
383

UNION HOTELI d.d.

Na podlagi doloA?il Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih druA?bah (ZGD – 1) in Zakona o trgu finanA?nih instrumentov (ZTFI) uprava druA?be UNION HOTELI d.d., MikloA?iA?eva cesta 1, Ljubljana objavlja: sklepe 29. skupA?A?ine delniA?ke druA?be UNION HOTELI d.d.

DelniA?arjiA�druA?beA�UNIONA�HOTELIA�d.d., MikloA?iA?eva cesta 1, Ljubljana so se 30.6.2016 sestali na 29. skupA?A?ini delniA?ke druA?be. Na skupA?A?ini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic oziroma 94,11% delnic druA?be z glasovalno pravico. A�A�tevilo na skupA?A?ini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 delnic druA?be predstavlja 94,11% deleA? v osnovnem kapitalu druA?be.

Seznam delniA?arjev, ki so bili prisotni oz. zastopani na skupA?A?ini:

ACH, d.d., Ljubljana: A?t. delnic in glasovalnih pravic 1.351.729, deleA? glede na vse glasovalne pravice druA?be 75,353 %

Kapitalska druA?ba, d.d.: A?t. delnic in glasovalnih pravic 336.421, deleA? glede na vse glasovalne pravice druA?be 18,754 %

SKUPAJ: A?t. delnic in glasovalnih pravic 1.688.150, deleA? glede na vse glasovalne pravice druA?be 94,11 %.

Sprejeti sklepi 29. skupA?A?ine delniA?arjev druA?beA�UNION HOTELIA�d.d., izid glasovanja ter ostale informacije, so predstavljeni v priloA?enem zapisniku skupA?A?ine. Na skupA?A?ini ni bilo napovedanih izpodbojnih toA?b.

SporoA?ilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani druA?beA�http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/A�in sicer najmanjA�10 let od datuma objave.

Glavni direktor:
Tomislav A?eh
Datum: 30.06.2016

over the counter avodart

http://eiresa.com/buy-keppra-500mg/ combivent costa rica

PUSTITE KOMENTAR