Odgovor A?upana Bojana KontiA?a na pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma

0
509
MO Velenje

Odgovor A?upana Bojana KontiA?a

na pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma

A�

Velenje, 20. december 2016 a�� Danes dopoldne smo na Mestni obA?ini Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? in direktor Uprave Mestne obA?ine Velenje mag. Iztok Mori podala odgovor na pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma glede Sklepov oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja.

A?upan Mestne obA?ine Velenje Bojan KontiA? je uvodoma predstavil potek dogajanj glede Azilnega doma na obmoA?ju Velenja. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je Mestno obA?ino Velenje z dopisom obvestilo, da so se priA?eli pogovarjati z lastnikom objekta bivA?ega Vegradovega samskega doma (poslovno stanovanjska zgradba A?t. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) o najemu za vzpostavitev azilnega doma za do 150 ljudi. Dopis smo posredovali vsem svetnikom Sveta Mestne obA?ine Velenje in predsedniku Krajevne skupnosti Stara vas MatjaA?u Zupancu. V ponedeljek, 21. novembra, smo s sporoA?ilom za javnost o nameri ministrstva obvestili tudi obA?ane in na pobudo A?upana Mestne obA?ine Velenje Bojana KontiA?a razA?irili dnevni red 17. seje Sveta Mestne obA?ine Velenje, ki je bila 29. novembra 2016. Na seji sveta je drA?avni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije BoA?tjan A�efic predstavil problematiko in ukrepe, ki jih moramo v Sloveniji sprejeti, da bomo lahko obvladali imigrantsko situacijo. Svet Mestne obA?ine Velenje je na seji sprejel sklepe glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja (v nadaljevanju).

V sredo, 14. decembra, smo s strani Civilne iniciative proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma v Velenju prejeli Pobudo za vloA?itev zahteve za razpis naknadnega referenduma v mestni obA?ini Velenje na sprejete Sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja

A?upan je na novinarski konferenci danes poudaril, da urejanje azilnega doma v privatni stavbi ni stvar lokalne skupnosti, ne A?upana in ne obA?inskega sveta. Ker pa je stavba v naA?i lokalni skupnosti, je A?upan Bojan KontiA? prepriA?an, da je bolje, da se z zadevo seznanimo, da se dogovorimo. Svetnice in svetniki Sveta Mestne obA?ine Velenje so s sklepi oz. zahtevami jasno izrazili staliA?A?e, da namestitvi ne nasprotujemo, vendar smo glasno povedali, da prostori v takA?nem stanju kot so, niso primerni za namestitev. Sklepe lahko gledamo bolj kot zaA?A?ito obA?ank in obA?anov Mestne obA?ine Velenje, kot pogoje vladi, ki lahko te zadeve ureja samostojno, brez soglasja lokalne skupnosti. A?upan Bojan KontiA? je povedal, da smo pobudo civilne iniciative za razpis naknadnega referenduma preuA?ili in se posvetovali s pristojnimi tudi na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije. Odgovor s strani Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, SluA?be se lokalno samoupravo se glasi, da zahteve za razpis naknadnega referenduma ni mogoA?e izpolniti, ker se zadeva navezuje na podroA?je, ki ni v pristojnosti lokalne skupnosti (dopis v priponki). Pobudnike civilne iniciative bomo pisno obvestili, da sprejeti sklepi niso sploA?ni akt obA?ine, o katerem bi bilo moA?no odloA?anje obA?anov na referendumu, ampak gre za ugotovitveni sklep obA?inskega sveta.

Sprejete sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja, ki jih je sprejel Svet Mestne obA?ine Velenje in so bili sprejeti z namenom zaA?A?ite lokalne skupnosti navajamo v nadaljevanju:

 

  1. A?len

Svet Mestne obA?ine Velenje se je seznanil s problematiko prosilcev za mednarodno zaA?A?ito in namero o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja. Menimo, da je odloA?itev Ministrstva za notranje zadeve, da nas predhodno, pred podpisom najemne pogodbe, seznani z zaA?etkom postopkov in povabi k sodelovanju, korektna.

2.A�A?len

Namestitvi prosilcev za mednarodno zaA?A?ito na obmoA?ju Velenja ne nasprotujemo, vendar ugotavljamo, da trenutno predvideni prostori (poslovno stanovanjska zgradba A?t. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje) niso primerni za nastanitev prosilcev za mednarodno zaA?A?ito. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bliA?ini prostora namenjenega turistiA?ni dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena A?e pred letom dni, ko so se iskali prostori za namestitev beguncev.

  1. A?len
  2. cheapest aciclovir cream

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da pripravi dolgoroA?no strategijo za reA?evanje problematike prosilcev za mednarodno zaA?A?ito na obmoA?ju Slovenije.

  1. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da kvote prosilcev za mednarodno zaA?A?ito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji. Zgolj v tem primeru smo v projektu pripravljeni aktivno sodelovati.

5. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da je izpostava Azilnega doma na obmoA?ju Velenja zaA?asne narave in da se pred morebitno vselitvijo prosilcev za mednarodno zaA?A?ito tako prostori kot okolica primerno uredijo.

  1. A?len
  2. Cheap

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na obmoA?ju Velenja namesti do najveA? 30 prosilcev za mednarodno zaA?A?ito.

  1. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da vzpostavi pogoje in zagotovi finanA?na sredstva za vkljuA?enost prosilcev za mednarodno zaA?A?ito v druA?bo (jezik, izobraA?evanje, socialno in zdravstveno varstvo, ipd.) ter krije vse stroA?ke v zvezi z delovanjem izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja.

8. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na obmoA?ju Velenja nastani izkljuA?no ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaA?A?ito.

  1. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na obmoA?ju Velenja zagotovi tehniA?no in fiziA?no 24 urno varovanje ter prisotnost policije. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi varnost tako prosilcev za mednarodno zaA?A?ito kot tudi varnost obA?ank in obA?anov mestne obA?ine Velenje.

  1. A?len

Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da zagotovi sprotno in vnaprejA?nje obveA?A?anje krajanov Krajevne skupnosti Stara vas o vseh postopkih in aktivnostih, ki se nanaA?ajo na izpostavo Azilnega doma na obmoA?ju Velenja, Mestna obA?ina Velenje pa bo A?e naprej sprotno obveA?A?ala obA?anke in obA?ane.

  1. A?len

Svet Mestne obA?ine Velenje poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da odstopi od namere po vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja in o tem seznani Svet Mestne obA?ine Velenje, v kolikor ne bodo A?e posebej izpolnjeni pogoji 2., 6. in 7. A?lena sklepa oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na obmoA?ju Velenja.

 

vir:

Mestna obA?ina Velenje

  http://cadencechildren.net/?p=869 lynoral online stopwatch

PUSTITE KOMENTAR