Velenje, 17. junija a�� V petek, 24. junija, bo ob 19. uri v velenjski galeriji odprtje zanimive razstave z naslovom Krajinskoarhitekturni elementi prvotne zasnove Velenja, ki jo pripravlja skupina krajinskih arhitekt iz Velenja – SaA?a Piano, Kaja Flis, Julijana A�umiA�, Lucija PeA?ovnik in Linda SuA?ec. Razstava bo na ogled do 3. septembra, dan pred zaprtjem pa bo v sklopu razstave A?e predavanje SaA?e Piano z naslovom Velenje, mesto v parku.

Avtorice razstave pravijo: A�V petdesetih letihA�dvajsetega stoletja je v A�aleA?ki dolini zaA?elo nastajati mesto Velenje. Takratni urbanistiA?ni naA?rti so prinesli nove, drzne ideje o gradnji drugaA?nega, modernega mesta.A�ModernistiA?na zasnova je bila celovita ter oblikovalsko in vsebinsko dosledna v urbanistiA?nih, arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih ureditvah, celotah in detajlih.A�Tako zasnovano mesto je nudilo visoko kvaliteto bivanja, hkrati pa nase opozarjalo z estetsko dovrA?enostjo. To ni bilo nakljuA?je. S premiA?ljenim pristopom in delom je tedanje vodstvo lokalne skupnosti oblikovalo razvojno vizijo in brez zadrA?kov k snovanju bodoA?e podobe mesta povabilo razliA?ne strokovnjake (urbaniste, arhitekte, gradbenike, krajinske arhitekte). Zaupanje in uresniA?evanje idej strokovnega dela je pomembna vrednota preteklosti Velenja.

Razstava poudarja kvalitete naA?ega mesta. Prikazuje krajinskoarhitekturne elemente prvotneA�A�zasnove mesta v parku, ki so se ohranili v svoji prvotni podobi in so A?e vedno vpeti v naA? vsakdanjik. Pokazati A?eli njihovo estetskost, privlaA?nost, smiselnost, logiA?nost, uporabnost ter neloA?ljivo povezanost z mestom kot celoto. Krajinskoarhitekturni elementi mesta niso, ne morejo pa tudi ne smejo biti loA?eni od celote; A�urbanizem mestaA�, A�arhitektura stavbA� in A�krajinska arhitektura okolice stavbA� so prepletena in soodvisna celota, kar seA� odraA?a tudi v prvotno zasnovani podobi Velenja. Zato A?elimo z razstavo opozoriti tudi na pomen celovitega prostorskega naA?rtovanja, od planerskega, projektantskega in izvedbenega dela do vzdrA?evanja in uporabe.A� Izpostavljamo vlogo krajinske arhitekture in krajinskega arhitekta pri oblikovanju podobe mesta. IzobraA?evanje o zgodovini nastanka Velenja, njegovih urbanistiA?nih, arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih vsebinah je dodatna posledica razstave.
A?asovni okvir razstave sega v obdobje od nastanka do konca A?estdesetih let dvajsetega stoletja. Obdobje nastajanja opredeljuje slog modernizma. Kljub temu smo se v naslovu razstave naA?rtno izognile pojmu A�modernizemA� in ga nadomestile z besedo A�prvotnoA�. V predstavitev so namreA? vkljuA?eni vsi krajinskoarhitekturni elementi, ki so bili v tistem obdobju prisotni v Velenju A?etudi so med njimi so zagotovo tudi takA?ni, ki jih umetnostna zgodovina ne bi umestila v modernizem. Poudarjamo, da razstava ni posledica temeljitega raziskovanja, paA? pa impulzivno dejanje; morda pa tudi zaA?etek uresniA?evanja dolgoroA?nejA?e ideje, s katero A?elimo sporoA?ilo Mesta v parku ohraniti tudi za bodoA?e generacije.A�

Ob razstavi bo izA?la tudi zgibanka, za katero so spremne tekste pripravili Milena Koren BoA?iA?ek (umetnostnozgodovinski), Nande Korpnik (urbanistiA?no arhitekturni), SaA?a Piano, Kaja Flis, Julijana A�umiA�, Lucija PeA?ovnik, Linda SuA?ec (krajinskoarhitekturni).

Razstavo pripravlja Galerija Velenje, ki od 1. junija deluje kot organizacijska enota Festivala Velenje.

VeA? informacij:A� SaA?a Piano

cheap furadantin nitrofurantoin http://aziendaagricolarusso.it/2018/03/15/buy-diabecon-reviews/ Krajinske arhitekture

Galerija Velenje je odprta:
torek, sreda, petek 10.00 – 18.00
A?etrtekA� 10.00 -A� 20.00
sobota 10.00 – 13.00

Vir: Festival Velenje buy toradol mexico galerija velenje & festival velenje Cheap
www.festival-velenje.si
www.galerijavelenje.si

PUSTITE KOMENTAR