Mag. Janez SodrA?nik in A?upan Bojan A�rot
Mag. Janez SodrA?nik in A?upan Bojan A�rot

Celje, 6. julij 2016 a�� danes je Mestna obA?ina Celje podpisala pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in s A�portno zvezo Celje o delovanju regijske pisarne. Pogodbo, ki poglablja sodelovanje med A?portnimi zvezami in druA?tvi v regiji, so podpisali A?upan Mestne obA?ine Celje Bojan A�rot, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez SodrA?nik in predsednik A�portne zveze Celje Branko A?repinA?ek. Dogodku so prisostvovali tudi vodja nove regijske pisarne Hasan IbriA�, z Mestne obA?ine Celje pa vodja Oddelka za druA?bene dejavnosti Polona Ocvirk in vodja SluA?be za predA?olsko vzgojo, izobraA?evanje, socialo, zdravstvo, kulturo A?port in investicije mag. Barbara Gorski.

Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sodi med enega izmed ciljev Olimpijskega komiteja Slovenije a�� ZdruA?enja A?portnih zvez (OKS-ZA�Z), saj vzpodbuja k proaktivnemu sodelovanju med A?portnimi zvezami in druA?tvi v A?irA?i celjski regiji. Pogodba opredeljuje delovanje regijske pisarne in ne obremenjuje proraA?una Mestne obA?ine Celje, ker gre za redno delovanje A�portne zveze Celje.

Podpisniki od leve proti desni Branko A?repinA?ek, Bojan A�rot, mag. Janez SodrA?nik
Podpisniki od leve proti desni Branko A?repinA?ek, Bojan A�rot, mag. Janez SodrA?nik

Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez SodrA?nik je ob podpisu pogodbe povedal: A�Eden od pomembnih ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZA�Z v mandatnem obdobju 2014-2018,A� je ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZA�Z. A?elimo jih A�vzpodbuditi k njihovemu proaktivnemu sodelovanju in za to jim tudi zagotavljamo ustrezna sistemska sredstva za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi v letoA?njem letu ustanovitev vsaj ene obA?inske ali medobA?inske A?portne zveze, ki bo pokrivala interese druA?tev v obA?inah, kjer le-ta niso interesno povezana. Regijska pisarna Celje, ki jo je ustanovil OKS-ZA�Z, z danaA?njim podpisom pogodbe priA?ne formalno s svojim delovanjem tudi ob podpori obA?ine. Verjamemo, da bo regija tudi ob pomoA?i regijske pisarne OKS-ZA�Z Celje A?e naprej tako uspeA?na v A?portno tekmovalnem smislu predvsem pa, da bo A?port postal pomembna prvina kakovosti A?ivljenja A?im veA?jemu A?tevilu prebivalcev v regiji.A�

Glavne naloge nove regijske pisarne so pomoA? obA?inskim A?portnim zvezam v regiji pri uresniA?evanju dogovorjenih programov razvoja A?porta ter pomoA? A?portnim druA?tvom v obA?inah, v katerih ni ustanovljenih A?portnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matiA?nih obA?inah. Prizadevali si bodo za zbiranje podatkov o A?portnih programih a�� kot so prireditve in vadbe a�� v enoten A?portni koledar na spletno stran buy pills www.infosport.si cheap innopran xr . Povezovali se bodo z lokalnimi mediji in skrbeli za obveA?A?anje a aktualnih A?portnih dogodkih in tovrstnih aktivnostih v regiji. Predsednik A?portne zveze Celje Branko A?repinA?ek je poudaril, da ustanovitev regijske pisarne predstavlja velik korak naprej v poglabljanju sodelovanja med vsemi tremi deleA?niki, torej civilne A?portne sfere, politike in drA?avnih institucij za kreiranje novih pristopov za uA?inkovit razvoj A?porta skladno z nacionalnim programom A?porta. A�Ker bo vodenje regijske pisarne ustrezno strokovno podprto, lahko upraviA?eno priA?akujemo zelo dobre uA?inke vA� relativno kratkem A?asu,A� je A?e zakljuA?il A?repinA?ek. A?upan Bojan A�rot je strnil, da se nadeja izjemno dobrega sodelovanja regijske pisarne z Mestno obA?ino Celje in verjame, da bo to pripomoglo k A?e boljA?i in bolj raznovrstni ponudbi A?portnih aktivnosti tako v Celju kot tudi A?irA?i regiji.

Nosilka regijske pisarne Celje je A�portna zveza Celje. SedeA? pisarne, ki jo vodi Hasan IbriA�, je A?portna zveza Celje, DeA?kova cesta 1, 3000 Celje.

Vir: Gregor GloboA?nik
svetovalec II
www.celje.si Buy how much meclizine for sleep

PUSTITE KOMENTAR