Potrjeni akti s področja ravnanja z odpadki

0
64

Velenje, 23. junij 2016 – Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na torkovi 15. seji sveta med drugim obravnavali in potrdili tudi sklepe s področja ravnanja z odpadki: Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča, Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016, Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Zaradi predvidenih stroškov in količin odpadkov so pripravljeni elaborati po Uredbi o enotni metodologiji za GJS varstva okolja pokazali, da se predračunske cene spremenijo za več kot 10 %, zato sta oba izvajalca (Simbio in PUP-Saubermacher) Svetu Mestne občine Velenje predlagala dvig cene.

Do dviga predračunske cene za zbiranje in prevoz je prišlo zaradi nakupa novega smetarskega vozila in stroškov monitoringa odlagališča v Velenju. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja pa je prišlo predvsem zaradi nove investicije, kateri se izteka poskusna doba in gre v obratovanje s   1. julijem 2016. Na podlagi inšpekcijske odločbe je bilo potrebno do konca minulega leta, zaradi izpolnitve pogojev za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, pristopiti k izgradnji nove hale, s pomočjo katere se podaljša biostabilizacija pri obdelavi odpadkov pred odlaganjem in se posledično dosežejo normativi glede AT4 in TOC.

V primerjavi z drugimi regijskimi centri je cena v RCERO Celje še vedno najnižja v Sloveniji. Cene se bodo spremenile s 1. julijem 2016, koncesionar jih bo uporabil pri obračunu na položnici za mesec julij, ki jo bodo gospodinjstva prejela v začetku avgusta. Strošek za uporabnike se bo pri vsakem izvajalcu glede na količine odpadkov povišal za približno evro (kar pomeni dvig položnice za približno 2 evra brez vključenega davka na dodano vrednost). Ker so cene izražene v evrih na kilogram je pri strošku pomembna tudi količina odpadkov, ki jo pridelamo. Zato pozivamo vse občane, da dosledno ločujejo odpadke.

Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje
www.velenje.si

PUSTITE KOMENTAR