Potrjeni akti s podroA?ja ravnanja z odpadki

0
739

http://calusitas.com/?p=1073 Velenje, 23. junij 2016 buy actonel 35mg a�� A?lanice in A?lani Sveta Mestne obA?ine Velenje so na torkovi 15. seji sveta med drugim obravnavali in potrdili tudi sklepe s podroA?ja ravnanja z odpadki: Predlog Sklepa o sprejemu Izjave obA?in lastnic odlagaliA?A?a, Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne obA?inske javne sluA?be ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni obA?ini Velenje za leto 2016, Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne obA?inske gospodarske javne sluA?be obdelave doloA?enih vrst komunalnih odpadkov in Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja doloA?enih vrst komunalnih odpadkov.

Zaradi predvidenih stroA?kov in koliA?in odpadkov so pripravljeni elaborati po Uredbi o enotni metodologiji za GJS varstva okolja pokazali, da se predraA?unske cene spremenijo za veA? kot 10 %, zato sta oba izvajalca (Simbio in PUP-Saubermacher) Svetu Mestne obA?ine Velenje predlagala dvig cene.

Do dviga predraA?unske cene za zbiranje in prevoz je priA?lo zaradi nakupa novega smetarskega vozila in stroA?kov monitoringa odlagaliA?A?a v Velenju. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja pa je priA?lo predvsem zaradi nove investicije, kateri se izteka poskusna doba in gre v obratovanje s A�A�1. julijem 2016. Na podlagi inA?pekcijske odloA?be je bilo potrebno do konca minulega leta, zaradi izpolnitve pogojev za podaljA?anje okoljevarstvenega dovoljenja, pristopiti k izgradnji nove hale, s pomoA?jo katere se podaljA?a biostabilizacija pri obdelavi odpadkov pred odlaganjem in se poslediA?no doseA?ejo normativi glede AT4 in TOC.

V primerjavi z drugimi regijskimi centri je cena v RCERO Celje A?e vedno najniA?ja v Sloveniji. Cene se bodo spremenile s 1. julijem 2016, koncesionar jih bo uporabil pri obraA?unu na poloA?nici za mesec julij, ki jo bodo gospodinjstva prejela v zaA?etku avgusta. StroA?ek za uporabnike se bo pri vsakem izvajalcu glede na koliA?ine odpadkov poviA?al za pribliA?no evro (kar pomeni dvig poloA?nice za pribliA?no 2 evra brez vkljuA?enega davka na dodano vrednost). Ker so cene izraA?ene v evrih na kilogram je pri stroA?ku pomembna tudi koliA?ina odpadkov, ki jo pridelamo. Zato pozivamo vse obA?ane, da dosledno loA?ujejo odpadke.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
zovirax eye ointment buy online www.velenje.si http://mttaborsoap.com/?p=12597

PUSTITE KOMENTAR