PoveA?anje premoA?enja Mestne obA?ine Velenje

0
44

Velenje, 3. junij a�� PremoA?enje Mestne obA?ine Velenje je na dan 31. 12. 2015 znaA?alo 237.129.230 evrov in je za 7.565.148 evrov veA?je, kot v letu 2014 (229.564.082 evrov).

V premoA?enjski bilanci obA?ine za leto 2015 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proraA?una Mestne obA?ine Velenje, enotnega zakladniA?kega raA?una Mestne obA?ine Velenje, oA?jih delov lokalne skupnosti (16 krajevnih skupnosti) in javnih zavodov (20 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna obA?ina Velenje).

Med sredstva spadajo tudi osnovna sredstva. PoveA?anje osnovnih sredstev predstavlja nakup zemljiA?A?, nakup poslovnih prostorov (PodjetniA?ki center Standard) in obnova le-teh (obnova Vile RoA?le, obnova Galerije Velenje, sanacija vrtca Ciciban, prenova Doma borcev), pridobivanje novih stanovanjskih enot v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica in ostalih stanovanj, nakup parkirnih mest v garaA?ni hiA?i Gorica, ureditev parkiriA?A?, gradnja A?istilnih naprav in vodovodov a�� kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo, rekonstrukcija Jenkove ceste, obnove in rekonstrukcije obA?inskih cest po koncesijski pogodbi, rekonstrukcija prikljuA?ka v KavA?ah, izgradnja vodovoda Vinska Gora, izgradnja kanalizacije BevA?e, obnovitvene investicije na obstojeA?i komunalni infrastrukturi, ureditev javne razsvetljave, obnovitvena dela na centralni A?istilni napravi ter poveA?anje investicij v teku.

PoveA?anje predstavlja tudi nakup novih raA?unalnikov in raA?unalniA?ke ter telekomunikacijske opreme, pohiA?tva, nakup elektriA?nega dostavnega vozila, simulatorja varne voA?nje, svetilk javne razsvetljave, nakup parkomatov in plaA?ilnega avtomata, napihljivih igral za jezero, opreme za novozgrajene A?istilne naprave ter ostale opreme komunalne infrastrukture.

ZmanjA?anje osnovnih sredstev je posledica obraA?unane amortizacije in odpisov ob koncu leta.

PremoA?enje Mestne obA?ine Velenje se iz leta v leto poveA?uje. V letu 2013 se je poveA?alo za 33.191.664 evrov, v letu 2014 za 17.670.142 evrov in v letu 2015 za 7.565.148 evrov glede na predhodno leto.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje cheap pills buy pills cheap lincocin 500mg