Povečanje premoženja Mestne občine Velenje

0
1

Velenje, 3. junij – Premoženje Mestne občine Velenje je na dan 31. 12. 2015 znašalo 237.129.230 evrov in je za 7.565.148 evrov večje, kot v letu 2014 (229.564.082 evrov).

V premoženjski bilanci občine za leto 2015 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, ožjih delov lokalne skupnosti (16 krajevnih skupnosti) in javnih zavodov (20 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje).

Med sredstva spadajo tudi osnovna sredstva. Povečanje osnovnih sredstev predstavlja nakup zemljišč, nakup poslovnih prostorov (Podjetniški center Standard) in obnova le-teh (obnova Vile Rožle, obnova Galerije Velenje, sanacija vrtca Ciciban, prenova Doma borcev), pridobivanje novih stanovanjskih enot v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica in ostalih stanovanj, nakup parkirnih mest v garažni hiši Gorica, ureditev parkirišč, gradnja čistilnih naprav in vodovodov – kohezijski projekt Celovita oskrba s pitno vodo, rekonstrukcija Jenkove ceste, obnove in rekonstrukcije občinskih cest po koncesijski pogodbi, rekonstrukcija priključka v Kavčah, izgradnja vodovoda Vinska Gora, izgradnja kanalizacije Bevče, obnovitvene investicije na obstoječi komunalni infrastrukturi, ureditev javne razsvetljave, obnovitvena dela na centralni čistilni napravi ter povečanje investicij v teku.

Povečanje predstavlja tudi nakup novih računalnikov in računalniške ter telekomunikacijske opreme, pohištva, nakup električnega dostavnega vozila, simulatorja varne vožnje, svetilk javne razsvetljave, nakup parkomatov in plačilnega avtomata, napihljivih igral za jezero, opreme za novozgrajene čistilne naprave ter ostale opreme komunalne infrastrukture.

Zmanjšanje osnovnih sredstev je posledica obračunane amortizacije in odpisov ob koncu leta.

Premoženje Mestne občine Velenje se iz leta v leto povečuje. V letu 2013 se je povečalo za 33.191.664 evrov, v letu 2014 za 17.670.142 evrov in v letu 2015 za 7.565.148 evrov glede na predhodno leto.

Vir: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje