ProA? s petardami in drugimi pirotehniA?nimi sredstvi v prazniA?nem mesecu

0
295

Velenje, 13. december 2016 a�� Sosvet za izboljA?anje varnosti obA?anov Mestne obA?ine VelenjeA�in Policijska postaja Velenje pozivata vse starA?e, skrbnike, uA?itelje in vzgojitelje, da z A�opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom pripomorejo k prepreA?evanju inA�zmanjA?evanju posledic neprimerne uporabe pirotehniA?nih sredstev. V prazniA?nih dneh je A?evedno, kljub prepovedi, uporaba pirotehniA?nih sredstev zelo pogosta.

Prav tako je potrebno v tem A?asu posebno pozornost nameniti tudi A?ivalim, saj jih razliA?naA�pirotehniA?na sredstva zelo vznemirjajo.A�PirotehniA?ni izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehniA?ne snovi aliA�eksplozivno meA?anico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijoA�takih uA?inkov, ki so posledica eksotermnih kemiA?nih reakcij. Njihova uporaba je lahko zeloA�nevarna. Vsak pirotehniA?ni izdelek mora biti oznaA?en v slovenskem jeziku in mora vsebovatiA�navodila za varno uporabo. Pomembno je, da so pirotehniA?ni izdelki kupljeni pri pooblaA?A?enihA�trgovcih, ki so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko primerno svetujejo.A?eprav je pirotehnika namenjena zabavi, so lahko posledice nepravilne uporabe razliA?neA�poA?kodbe, tudi hujA?e, najveA?krat pa so A?rtve otroci. Zato se bomo tudi letos s preventivnimiA�aktivnostmi A?e bolj osredotoA?ili na mlajA?o populacijo. Kratke filme in fotografije o nevarnostih,A�ki jih prinaA?a uporaba pirotehniA?nih sredstev, si bodo uA?enci in dijaki velenjskih osnovnih terA�srednjih A?ol ogledali pri rednih uA?nih urah, raA?unalniA?kih delavnicah ter razrednih urah.

Zakon o eksplozivih in pirotehniA?nih izdelkih prepoveduje prodajo, posest in uporaboA�pirotehniA?nih izdelkov kategorije F2, katerih glavni uA?inek je pok. To so predvsem petarde.A�Globa za krA?itelje je od 400 do 1.200 evrov.A�Prodaja pirotehniA?nih izdelkov kategorije F1 je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihovaA�uporaba pa je dovoljena samo v A?asu od 26. decembra do vkljuA?no 1. januarja. Poleg tega je prodaja in uporaba pirotehniA?nih sredstev osebam, ki so mlajA?e od 14 oziromaA�16 let in ki niso v spremstvu starA?ev, prepovedana.

 

Uporaba pirotehniA?nih izdelkov kategorij F1 in F2 je prepovedana v strnjenih stanovanjskihA�naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bliA?ini bolniA?nic, v prevoznih sredstvih zaA�potniA?ki promet in na povrA?inah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve. Prepovedana jeA�tudi predelava pirotehniA?nih sredstev zaradi poveA?anja njihovega uA?inka, uporaba v drugihA�predmetih in lastna izdelava pirotehniA?nih izdelkov ali zmesi, saj lahko pride do poA?kodbA�(predvsem rok, oA?i in obraza) ter do opeklin.A�Poskrbimo, da bodo prazniki resniA?no lepi in varni. Zabavajmo se brez pirotehniA?nih sredstev.

Zabavajmo se varno.

vir:

SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje pills online good antidepressants for teenagers buy cabergoline dostinex uk

PUSTITE KOMENTAR