cheap digoxin Velenje, 17. junij 2016 – VA?eraj je podA?upan Mestne obA?ine Velenje Peter Dermol v mestni hiA?i sprejel delegacijo iz Kosova.

fotka 1Predstavniki kosovskega ministrstva, pristojnega za podroA?je odpadkov so skupaj s predstavniki mednarodne organizacije Swiss Intercooperation, kosovskega zdruA?enja obA?in in predstavniki obA?in, ki so zadolA?ene za izvajanje javne sluA?be varstva okolja, na enotedenskem obisku v Sloveniji. Namen obiska je ogled primerov dobrih praks s podroA?ja ravnanja z odpadki, kar Mestna obA?ina Velenje nedvomno je.

Za organiziranje A�gospodarskih javnih sluA?b za ravnanje z odpadki na izvoru so na podlagi Zakona o varstvu okolja zadolA?ene obA?ine. A?e v letu 2011 smo, po podatkih Ministrstva za okolje in prostor, dosegli najboljA?i rezultat glede koliA?ine odloA?enih odpadkov, saj smo odloA?ili le 20 % zbranih odpadkov. A�Ves ta A?as smo po rezultatih v samem v vrhu med slovenskimi obA?inami in to se vsekakor odraA?a tudi v A?istem okolju in doseA?enih kazalnikih, ki so pomembni tudi pri dokazovanju trajnostnega in okoljskega razvoja obA?ine. S A?tevilnimi aktivnostmi, tudi oA?iA?A?evalnimi akcijami, in dostopnostjo do zbiralnic ter do obeh zbirnih centrov smo pomembno spremenili snovne tokove odpadkov za recikliranje in A�zmanjA?ali divje odlaganje v okolju ter s tem prispevali k lepA?emu bivalnemu okolju.

PodA?upan Peter Dermol je gostom predstavil mestno obA?ino Velenje in najpomembnejA?e projekte, ki smo si jih zastavili za prihodnja leta. A�e posebej je izpostavil, da je Velenje najlepA?e veA?je mesto v Sloveniji. Velenje je ta naziv prejelo v lanskem letu, podelila pa ga je TuristiA?na zveza Slovenije.

Septembra letos, ob svetovnem dnevu turizma, bo Mestna obA?ina Velenje na dogodku Global Green Destinations Day prejela bronasti znak Slovenia Green Destination. Priznanje podeljuje Slovenska turistiA?na organizacija, v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma in je A?e ena potrditev, da je Velenje na slovenskem, evropskem ter globalnem trgu pozicionirano kot okolju in druA?bi prijazna destinacija.

Sodelavka obA?inske uprave Mirjam BritovA?ek pa je gostom podrobno predstavila ravnanje z odpadki v mestni obA?ini Velenje – koncesijsko izvajanje javne sluA?be kot odliA?en primer dobre prakse.

V nadaljevanju obiska si je delegacija iz Kosova ogledala tudi Center ponovne uporabe, ki A?e tretje leto uspeA?no deluje, dosega odliA?ne rezultate in je tudi zgled za druge tovrstne centre v Sloveniji.

Vir: SluA?ba za odnose z javnostmi Mestne obA?ine Velenje
www.velenje.si purchase yougaramdewbaba Buy Pills

PUSTITE KOMENTAR