Volkovi v Sloveiji

0
674

Slovenski strokovnjaki so konec lanskega leta zakljuA?ili raziskavo, s katero so ugotavljali A?tevilA?nost volkov pri nas. Ugotovili so, da v Sloveniji A?ivi od 42 do 64 volkov.

Prva ocena A?tevilA?nosti po letu 2013 http://review4boards.com/2018/02/02/how-much-lopressor-is-too-much/

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/16 http://xn--o9j0bk5t7e2a3h.net/?p=4531 tadacip online se je priA?elo julija 2015, A?tevilA?nost pa je ocenjena za sezono 2015/16. Po prijavi na razpis Ministrstva za okolje in prostor so monitoring populacije volkov izvedli Zavod za gozdove Slovenije kot koordinator, BiotehniA?ka in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter druA?tvo Dinaricum. Tokratna ocena A?tevilA?nosti volkov je prva, na znanstvenih podatkih temeljeA?a ocena po zakljuA?ku projekta SloWolf leta 2013.

cheap temovate scalp Kako do A?tevilk?

Ugotavljanje A?tevilA?nosti volkov ni enostavno. O obsegu vloA?enega truda nam veliko pove A?e podatek, da je poleg oA?je ekipe pri spremljanju stanja volkov sodelovalo veA? kot 200 gozdarjev, lovcev in drugih prostovoljcev. V poletnem A?asu je druA?tvo Dinaricum ob pomoA?i prostovoljcev, poklicnih in prostovoljnih lovcev ter gozdarjev izvedlo popis volkov po metodi izzivanja tuljenja. Volkovi se namreA? v tem A?asu pogosto odzovejo na oponaA?anje tuljenja. Ker se volA?ji mladiA?i oglaA?ajo drugaA?e od odraslih, lahko raziskovalci s to metodo ugotovijo lokacije volA?jih legel in A?tevilo le-teh. Po pridobitvi odzivov volkov se v okolici teh lokacij priA?ne z genetskim vzorA?enjem, ki traja celoten jesenski in zimski A?as. Zbira se vzorce iztrebkov, urina, dlake in sline, ki jo volkovi pustijo na svojem plenu. Zbrani genetski vzorci volkov se analizirajo v laboratoriju BiotehniA?ke fakultete in sluA?ijo kot osnova za ugotavljanje A?tevilA?nosti volkov ter sorodstvenih povezav med njimi. A�Nekatere od zaznanih volkov prek njihovega genetskega podpisa poznamo A?e veA? let, veliko volkov pa smo tokrat zaznali prviA?,A� nam pojasni dr. TomaA? SkrbinA?ek z BiotehniA?ke fakultete. Raziskava je pokazala, da na obmoA?ju Slovenije A?ivi okoli 52 volkov (od 42 do 64), kar glede na pretekle raziskave pomeni, da je varstveno stanje volka pri nas ugodno, A?tevilA?nost pa je glede na leto 2010 v rahlem porastu.

Volkovi A?ivijo v tropih Purchase Buy

Vsak trop volkov A?ivi na svojem teritoriju, ki ga brani pred sosednjimi tropi in v povpreA?ju obsega kar 400 km2 Buy (40.000 ha). Pogosto se pojavlja zmotno prepriA?anje, da se lahko volkovi na nekem obmoA?ju prekomerno namnoA?ijo, kar ne drA?i. Volkovi imajo namreA? razvit sistem samoregulacije, ki prepreA?uje, da bi se prenamnoA?ili in prekomerno vplivali na svoj plen. V tropih velja stroga socialna hierarhija z alfa samcem in samico na vrhu. A?e kateri od njiju pogine, obstaja verjetnost, da bo trop razpadel. Tokratna raziskava je pokazala, da se v naA?em okolju na teritoriju razpadlega tropa v veA?ini primerov hitro vzpostavi nov volA?ji trop. Na obmoA?ju Slovenije sicer okrog 10 volA?jih tropov, vendar teritoriji nekaterih tropov deloma ali celo v veA?ini segajo prek drA?avne meje s HrvaA?ko. Slovenski volkovi torej predstavljajo roben del velike dinarsko-balkanske populacije. Kljub temu je njihov pomen v A?irA?i sliki varstva volkov v Evropi znatno veA?ji od njihove A?tevilA?nosti, saj je Slovenija A�mostA� med dvema izmed najpomembnejA?ih evropskih biogeografskih regij, Dinaridi in Alpami. Tako bo usoda volkov v zahodni Evropi, zlasti v Alpah, tesno povezana tudi z upravljanjem volA?je populacije pri nas.

 

vir: Zavod za gozdove Slovenije

 

  pills online Pills

PUSTITE KOMENTAR